Direct naar:

Teams De Meent

Binnen De Meent wordt met negen verpleegkundige teams gewerkt en één behandelteam (met o.a. psychiaters, een algemeen arts, een GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, PMT, beeldend therapeut, SPV-ers en GZ-agoog in de rol van coördinerend behandelaar, VS i.o., een psychodiagnostisch werker, een (familie)ervaringsdeskundige en gespecialiseerd maatschappelijk werkenden). Elk team gaat in de begeleiding bij patiënten uit van de Herstelgedachte en de positieve psychiatrie. Vanuit de Herstelgedachte kijken we vooral naar wat iemand wél kan en gebruiken dit als uitgangspunt in de begeleiding. Wel heeft ieder team een eigen specialisme.      

Behandelteam De Meent

Het behandelteam binnen De Meent bestaat uit coördinerend behandelaren. Het team houdt zich actief bezig met het ontwikkelen en uitzetten van het inhoudelijke behandelbeleid, in samenspraak met de regiebehandelaren. Naast de intakegesprekken die ze samen met de psycholoog of psychiater voeren, spreken ze regelmatig patiënten en familie of andere derden over de voortgang van hun behandeling en/of verblijf. Ook is dit team samen met de teamleider(s) betrokken bij teamprocessen. Aandachtsgebieden zijn Diagnostiek en het maken van behandelplannen, behandeling, begeleiding en uitvoering van sociaal psychiatrische hulpverlening, coördineren zorgproces/behandeltraject, crisishulpverlening, coachen en ondersteunen van verpleegkundige teams en andere betrokkenen rondom de zorg en ondersteuning van de patiënt.

Multi dic samenwerken

UIt dit team krijgt een patent een coordinerend behandelaar/psychiater

Je spreekt patienten op idnicatie en kijkt samen naar wat er nodig s.

Het team is een heel diverse samenstelling met alleen een eigen werkstijl.

Als behandelteam werk je samen met alle andere teams binnen De Meent. Dat maakt dat er veel contact is met alle collega's. Wij werken ook FACT gericht. Met dit team samen maak je het behandelbeleid. aLS BEHANDELCOORDINATOR GEEF JE OOK GROEPEN. eN WERK JE SAMEN MET VERPLEEGKUNDIGEN/PSYCHIATERS.

Team Interventie Stabilisatie Presentie (ISP)

Team Interventie Stabilisatie Presentie (ISP) is voor patiënten binnen De Meent, met toenemend controleverlies waarbij vanuit de Fact-methodiek tijdelijk verhoogd toezicht nodig is, zodat er preventief, structurerend en de-escalerend opgetreden kan worden. Hiermee kan ISP gezien worden als een afdeling waar iemand geplaatst wordt, ter voorkoming van een overplaatsing naar een gesloten afdeling. Ook is het ISP-team een tussenstap tussen een gesloten setting en de openheid van de Meent. Om te wennen aan een open setting en perspectief te krijgen in herstel. 

De patiënten op de besloten afdeling worden begeleid vanuit de presentiebenadering met als doel te stabiliseren en het herstel te bevorderen. Het is de bedoeling om (letterlijk) samen met de patiënten op pad te gaan om hun mogelijkheden in beeld te krijgen en ook een kans te geven. Om opnieuw een start te maken waarin de patiënt een perspectief heeft voor de toekomst. Om als patiënt weer taken, verantwoordelijkheden en rollen te krijgen wordt een normaliserende context geboden.

Naast deze besloten afdeling (met een open deur, maar directe nabijheid van begeleiding) is er nog een vaste caseload binnen de Meent met een diversiteit aan patiënten.

Herstel en Stabilisatie Team (HST)

Het HST (Herstel en Stabilisatie Team) richt zich op de verschillende fasen van de langdurige intensieve behandeling en heeft een mix aan doelgroepen. Het team is zowel gericht op patiënten met ontwikkelmogelijkheden en uitstroom naar een vervolgplek, als op patiënten waar het behoud van vaardigheden of het vertragen van achteruitgang op de voorgrond staat.

Door middel van een krachteninventarisatie volgens het Strengths Model, het z.g. Persoonlijk profiel, onderzoeken we iemands huidige én oude/verborgen kwaliteiten en krachtbronnen, waar we gebruik van maken bij het verlenen van onze zorg.  

We proberen present te zijn, waardoor we vroegtijdig signalen rond psychisch en lichamelijk functioneren kunnen zien. Hierdoor kunnen we vaak preventief werken. We geven niet snel op bij moeilijk te begrijpen gedrag. Je moet kleine doelen kunnen stellen en hier voldoening uit kunnen halen.

Verslavingspsychiatrie

Team verslavingspsychiatrie kenmerkt zich door zich te richten op zowel de psychiatrische als de verslavingsproblematiek.  Gedurende behandeling wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden om herstel te bevorderen. Hierbij ligt de focus op het creëren van vertrouwen om de samenwerking aan te gaan. Herstel is op maat en per individu afhankelijk. We kijken samen met de patiënt naar de ontwikkelingsmogelijkheden, zodat niet de problematiek op de voorgrond staat maar het herstel. We proberen herstel te bevorderen door een goede context aan te bieden met ‘zorg op maat’.

Om dit te kunnen realiseren werken we met CRA (Community Reinforcement Approach) methode, diverse therapieën en met de ondersteuning van motiverende gespreksvoering proberen we de behandeling succesvol te maken.

Team leerafdeling

De leerafdeling vormt een leerwerkomgeving waarin een groep stagiaires, samen met, en onder supervisie van de vaste coaches de volledige zorg voor een groep patiënten coördineert en uitvoert.

Ons hoofddoel binnen de leerafdeling is Resocialisatie. Er wordt getracht een gevarieerde cliëntenpopulatie te vertegenwoordigen om tevens het leerrendement van onze student zo hoog mogelijk te kunnen houden.

De stagiaires zijn verantwoordelijk voor het totale zorgproces en overleggen hun beslissingen met de coaches. Als coach fungeer je als vraagbaak en klankbord. Jij bent de specialist die de kennis heeft. Door voorbeeldgedrag, stellen van vragen, instrueren, laten oefenen en feedback geven leert de stagiaire van je. Je confronteert de stagiaire met zijn/haar leerhouding door vragen te stellen of juist af te wachten en te kijken of de stagiaire tot handelen komt.

De leerafdeling levert hiermee nieuwe aanwas van zorgtalent binnen GGNet.

Team Resocialisatie (RESO)

Het Resocialisatie team (RESO) op de Meent is een team dat zich specifiek richt op de patiënten die in de fase van resocialisatie zitten en door middel van herstelondersteunende begeleiding en behandeling toewerken naar een eigen woonplek in de maatschappij met de daarbij behorende vaardigheden. Patiënten verblijven bij ons, zo lang als het nodig is en zo kort als mogelijk. Onze richtlijn daarbij is een verblijfsduur van maximaal 1 jaar. Wij geloven in de kracht van positieve psychiatrie en herstelondersteunende zorg.

Het team heeft patiënten, met verschillende diagnoses, die binnen de Meent verblijven. Daarnaast begeleiden we soms (in kader van nazorg) een aantal patiënten in de woonsituatie.

Team expertise Autisme

Bij team expertise Autisme zijn autisme en persoonlijkheidsstoornissen de meest voorkomende ziektebeelden. De leeftijd van de patiënten loopt uiteen van +/- 18 jaar t/m 65 jaar. Afhankelijk van het opnamedoel loopt de opnameduur van de patiënten uit van 3 maanden tot meerdere jaren.

De medewerkers binnen het team hebben training gekregen van het Leo Kannerhuis over Autisme. 

Wat wij in de behandeling en begeleiding bieden is duidelijkheid, structuur en we passen de communicatie aan op de doelgroep. We geven psycho-educatie aan patiënten en het netwerk eromheen. We leren patiënten hoe ze op de lange termijn kunnen omgaan met hun Autisme.

Respect, samenwerking en goede hulpverlening staat bij ons voorop in de begeleiding.Maar vooral het kijken naar de krachten en mogelijkheden van de patiënten is leidend in de samenwerking.

Team Mark 5 en 7

Mark 5 en 7 is een afdeling, waar 12 zeer kwetsbare patiënten met een langdurig zorgtraject klinisch worden behandeld. De patiënten verblijven in twee bungalows. 

We leveren professionele zorg voor de ouder wordende psychiatrische patiënt, met vaak ook fysieke beperkingen en aandoeningen.

We gaan uit van herstelgerichte zorg en autonomie van de patiënt. We bieden zorg op maat. 

Patiënten hebben naar eigen behoefte, voorkeuren en mogelijkheden een dagprogramma. Zowel in groepsverband als individueel. We stimuleren onze patiënten om vanuit zingeving vorm te geven aan hun dagelijks leven.

Team De Weerd 3,5,6

Binnen IVB De Meent hebben we de Weerd bungalows; dit zijn 3 bungalows met elk 5/6 verblijfplaatsen voor patiënten. Op dit moment verblijven er patiënten die langdurige psychiatrische zorg, en daarbij de beschutting en bescherming van het terrein nodig hebben. Er wordt intensieve begeleiding verleent met als doel dat de patiënt vaardigheden leert/behoudt.

De Weerd 4 en 8

content vanuit Sietse?