Direct naar:

Voorzitter Raad van Bestuur

Stichting GGNet zoekt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Bestuur. De focus van de organisatie zal komende jaren liggen op transitie op velerlei niveaus. Verandering is nodig binnen de ggz-sector, maar ook in de samenwerking met netwerkpartners in de regio en in verdere professionalisering van de organisatie.

In deze positiespecificatie vindt u achtereenvolgens een korte schets van onze organisatie en onze ambities. Vervolgens schetsen we het profiel van de nieuwe voorzitter en tot slot vindt u informatie over standplaats, bezoldiging en procedure.

Netwerkzorg

We bewegen naar hele nieuwe vormen van netwerkzorg:

 • behandeling met inzet van technologie en innovatie;
 • meer ambulante dienstverlening met een sterke focus op positieve gezondheid en herstel;
 • meer samenspraak en inspraak vanuit de zorgprofessionals.

Hierbij speelt de voorzitter samen met zijn RvB collega een belangrijke en sturende rol.

Over GGNet

GGNet is de grootste GGZ-dienstverlener in Noord- en Oost-Gelderland met een breed aanbod gericht op preventie, kortdurende enkelvoudige behandeling tot gespecialiseerde GGZ. Tevens bieden wij forensische psychiatrische zorg. We zijn Top GGZ gecertificeerd op persoonlijkheids- en eetstoornissen en bieden Begeleid wonen. Met 2.100 collega’s en zo’n 200 vrijwilligers ondersteunen, begeleiden en behandelen we circa 18.000 mensen met psychiatrische aandoeningen, soms in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Dit doen we vanuit de standplaatsen Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, Zevenaar en Winterswijk, waarbij we ons richten op alle leeftijdsgroepen binnen onze regio.

Ambitie: juiste zorg, juiste plek, juiste moment

In het meerjarenbeleidsplan Een wereld te winnen hebben we onze ambitie voor de komende drie jaar op een rij gezet. Wij willen GGNet transformeren tot een netwerkzorgverlener die de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment levert. Heel specifiek betekent dit:

 • We willen voor onze patiënten dat ze minder afhankelijk zijn van zorg. Sleutelbegrippen hierbij zijn zelfregie, focus op herstel, ‘blijven meedoen’ door zoveel mogelijk in je eigen omgeving te blijven, de inzet van ervaringsdeskundigheid en van het sociale netwerk van de patiënt.
 • We gaan voor betaalbare, toegankelijke en inclusieve zorg.
 • We zetten sterk in op de vitaliteit en professionele ontwikkeling van onze medewerkers.
 • We zoeken nieuwe en andere wegen om onze zorg nog beter te maken.
 • We delen onze visie actief binnen en buiten de ggz.

Over de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid, de strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten. Ze legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur bestaat uit twee bestuurders die in collegiaal verband opereren. Dit betekent dat beide bestuurders gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid en collectieve verantwoordelijkheid hebben en aansprakelijk zijn voor het handelen van de Raad van Bestuur.

De twee bestuurders moeten met overtuiging dezelfde boodschap uitdragen en hebben altijd de plicht het met elkaar (en wellicht met de diverse standpunten in de organisatie) eens te worden. In het collegiale bestuur onderscheiden we wel één lid met een specifiek inhoudelijk profiel en één lid met een specifiek bedrijfsvoerend profiel, die tevens de rol van voorzitter heeft.

Samenstelling en structuur

De Raad van Bestuur stuurt het directieteam aan dat bestaat uit drie zorgdirecteuren (‘Ambulant’, ‘Behandeling & Verblijf’ en ‘Bas, Ouderen en Jeugd’) en drie clusterdirecteuren (Mens & Organisatie, Markt en Bedrijfsvoering). Elke directeur is volledig verantwoordelijk voor het behalen van de (zorg)inhoudelijke, financiële en beleidsmatige doelen van het eigen organisatieonderdeel. Om de doelen te behalen, baseert de directeur zich op het jaarplan en de begroting. Samen met de RvB geven de directeuren uitvoering aan de missie, visie en strategische doelen van GGNet

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden. Drie commissies adviseren de Raad van Toezicht: de Auditcommissie, de Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissie. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft zitting in één of twee commissies. De zittingsduur is maximaal twee keer vier jaar.

Over de andere organen

GGNet beschikt over diverse medezeggenschaps- en adviesgremia:

 • Drie medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Familieraad;
 • Zes discipline gebonden staven die de verschillende zorgprofessionals per beroepsgroep vertegenwoordigen: de Agogen, Ervaringsdeskundigen, Psychologen, Vaktherapeuten, Vereniging Medische Staf en Verpleegkundigen;
 • Het College Geneesheren Directeuren, dat met de Raad van Bestuur het raakvlak tussen de verantwoordelijkheid voor de algemene zaken en de Wet Verplichte ggz afstemt.

Algemene profielschets

De focus van GGNet ligt de komende jaren op het verder concretiseren, implementeren en borgen van de strategische plannen. Hierbij speelt u als voorzitter samen met de collega RvB een belangrijke en sturende rol. Het draagvlak voor het Meerjarenbeleidsplan is groot en is conceptueel geland in de organisatie. 

Bij het realiseren van de doelen heeft u het natuurlijke gezag om gezien te worden als de voorzitter van de Raad van Bestuur. U werkt goed, constructief en aangenaam samen met uw collega-bestuurder, de Raad van Toezicht, de verschillende staven, het management en andere in- en externe stakeholders. 

De belangrijkste doelen voor de komende periode zijn:

 • verder richting geven aan de doorontwikkeling van de organisatie, aansluitend bij ontwikkelingen in de Zorg en GGZ;
 • zorgen voor financiële continuïteit;
 • duurzaam boeien en binden van de arbeidsmarkt;
 • verder digitaliseren van de organisatie met behoud van kwaliteit van zorg;
 • blijven investeren in onderzoek (Top-GGZ).

Kennis en ervaring

 • U bent oprecht betrokken bij en heeft grote affiniteit met de aard, de activiteiten en de cultuur van GGNet
 • U heeft oog voor de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie.
 • U heeft ruime ervaring als bestuurder van grote en complexe organisaties, en met het aansturen en implementeren van veranderingsprocessen.
 • U heeft ruime ervaring met financieel strategisch management.
 • U heeft bij voorkeur ervaring in een zorgaanbiedersomgeving of een vergelijkbare omgeving.
 • U heeft ervaring op strategisch niveau met digitalisering in de zorg.
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, verhaalkracht en ervaring om in het openbaar en in de media, samen met de RvB-collega als boegbeeld van GGNet op te kunnen treden.
 • U heeft affiniteit of ervaring met regionale samenwerking.

Persoonlijke eigenschappen

 • U toont op een aangename manier natuurlijk leiderschap.
 • U beschikt over visie, sterk strategisch denkvermogen en inlevingsvermogen.
 • U bent intrinsiek gericht op samenwerking en verbinding.
 • U bent authentiek, betrouwbaar en integer.
 • U heeft oog voor de mens.
 • U kunt doelen en resultaten met draagvlak implementeren en realiseren.
 • U heeft een open en ontvankelijke communicatiestijl op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.
 • U bent zichtbaar zowel binnen als buiten de organisatie.
 • U bent doortastend en ondernemend.
 • U heeft een breed maatschappelijk en bestuurlijk netwerk, en bouwt proactief aan het netwerk van GGNet.
 • U werkt graag met hoogopgeleide professionals. 

Locatie

Warnsveld

Bezoldiging

Het honorarium valt binnen de wettelijke kaders van de WNT en is afhankelijk van de klassenindeling van GGNet.

Procedure

Boyden Global Executive Search ondersteunt GGNet in deze procedure. Als u geïnteresseerd bent, stuurt u voor 30 juni 2022 uw CV en een begeleidende brief naar bpilon@boyden.com. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bert Pilon, Partner Boyden op telefoonnummer 020-6611799. Een pre-employment screening maakt deel uit van de procedure.

De eerste ronde bestaat uit een interview door Boyden. Na wederzijdse instemming wordt u midden juli gepresenteerd aan GGNet.