Direct naar:

Invoering nieuwe standaard in spoedeisende ggz-hulp

Nieuw regioplan acute ggz Noord- en Oost-Gelderland en Liemers

GGNet heeft samen met netwerkpartners een nieuw regioplan gemaakt waarin beschreven staat hoe gehandeld moet worden bij crisissituaties waarbij acute ggz-hulp nodig is. De aanleiding voor een nieuw regionaal plan is de landelijke invoering van een nieuwe werkwijze die beschreven staat in de ‘Generieke Module Acute Psychiatrie’. Deze werkwijze is een kwaliteitsstandaard hoe er in Nederland omgegaan wordt met een crisissituatie in de eerste 72 uur nadat een crisismelding binnenkomt. 

Gepubliceerd: 23 januari 2020

 

Het regioplan van GGNet beschrijft hoe de acute zorg in de regio is vormgegeven, wat een acute crisis is en welke rollen de verschillende organisaties hebben bij de hulpverlening aan mensen die een psychiatrische en/of ernstige psycho-sociale crisis doormaken. Deze organisaties zijn naast GGNet o.a.  de huisartsen(posten), ziekenhuizen, politie, het openbaar ministerie, het ambulancevervoer, de zorgverzekeraar en de gemeenten in de regio.  

Voor alle netwerkpartners en het algemeen publiek hebben we pdf een beknopt overzicht gemaakt van het regioplan (826 KB) .

Nieuwe werkwijze

Naast het vastleggen van de samenwerking is in het nieuwe regioplan beschreven hoe GGNet samen met de andere organisaties vormgeeft aan een sluitende aanpak van mensen die verward gedrag vertonen of overlast veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn de afspraken over de wijze van beoordeling van een crisissituatie, aanrijtijden, de locaties waar crisissituaties behandeld kunnen worden en over vervoer. Deze afspraken moeten voorkomen dat mensen die niet verdacht worden van een strafbaar feit op het politiebureau terecht komen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de termijnen tussen aanmelding, triage, beoordeling en vervolgzorg.

Financiering van het regioplan

Ook de geplande nieuwe financiering van acute zorg is meegenomen in het regioplan. De afspraken over de financiering maakt GGNet met Menzis, de verzekeraar met het grootste aantal verzekerden in het gebied Noord- en Oost-Gelderland en Liemers. In de nieuwe wijze van financiering is Menzis de zorgverzekeraar die ook namens alle verzekeraars meedenkt over het inhoudelijk plan en de financiering hiervan. GGNet is blij met deze ontwikkeling: Menzis representeert de andere zorgverzekeraars inzake de financiering van acute ggz-hulp en dit betekent dat GGNet niet meer met alle verzekeraars afzonderlijk hierover afspraken hoeft te maken.  

De Crisisdienst van GGNet

De Crisisdienst van GGNet heeft twee crisisinterventieteams, Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek-Liemers. Jaarlijks krijgen deze teams zo’n 10.000 meldingen over mensen die in acute psychische nood verkeren. De hulpvraag is divers, het kan gaan om dreigende suïcide, psychose, ernstige gedragsproblemen, problemen op het gebied van de openbare orde, overweldigende angst of paniek en/of plotseling wegvallende steunfactoren. De huisarts, de politie, de verslavingszorg of andere hulpverlenende instanties kunnen 24 uur per dag de Crisisdienst inschakelen voor beoordeling en stabilisatie van de situatie.