Over GGNet

Wij zijn de toonaangevende ggz-dienstverlener in Noord- en Oost-Gelderland. GGNet is ontstaan uit een fusie van verschillende geestelijke gezondheidsinstellingen. Hierdoor bieden we een breed palet aan diensten binnen een groot verzorgingsgebied, dat zich uitstrekt van Oost Veluwe tot het uiterste puntje van de Achterhoek. Van de basis generalistische ggz tot het volledige aanbod van een geïntegreerde specialistische ggz-instelling, we bieden het allemaal.

Met 2.100 collega’s en 200 vrijwilligers ondersteunen, begeleiden en behandelen we 23.000 mensen met psychiatrische aandoeningen, soms in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Dit doen we vanuit de standplaatsen Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, Zevenaar en Winterswijk.

Ambitie: juiste zorg, juiste plek, juiste moment

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan Een wereld te winnen hebben we onze ambitie voor de komende drie jaar op een rij gezet: GGNet transformeren tot een netwerkzorgverlener die de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment levert. Heel specifiek betekent dit:

 • We helpen patiënten beter aan te sluiten bij zichzelf, bij anderen en de maatschappij.
 • We willen voor onze patiënten meer herstel en minder afhankelijkheid van zorg.
 • We gaan voor betaalbare, toegankelijke zorg in een maatschappij waar iedereen zijn of haar eigen leven kan leiden en delen.
 • Wij bieden met de beschikbare middelen de best mogelijke zorg.
 • We zoeken nieuwe wegen om onze zorg nog beter te maken.
 • We delen onze visie actief binnen en buiten de ggz.

Deze ambities zijn vertaald naar vijf strategische pijlers:

 1. Netwerkzorg: zorg dicht bij de patiënt;
 2. Vitale collega’s: de basis van hun zorg;
 3. Technologie: slimmere zorg en toch menselijk;
 4. Financieel gezond: om onze ambities waar te maken;
 5. Wet en regelgeving: bescherming van hun patiënten.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur GGNet bestuurt. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht hanteren de hoofddoelstelling van GGNet als maatschappelijke onderneming: verantwoorde en doelmatige zorg bieden. Beide organen baseren zich op de Governancecode 2017, de statuten van GGNet, de toezichtvisie van de Raad van Toezicht en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze documenten zijn te vinden op de website van GGNet.

Samenstelling en structuur

De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden. Drie commissies adviseren de Raad van Toezicht: de Auditcommissie, de Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissies.

In de Raad van Toezicht moeten verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn:

 • Minimaal één lid moet deskundig zijn op het gebied van bedrijfsvoering en financieel/economisch beleid. Dit lid is voorzitter van de Auditcommissie.
 • Minimaal één lid moet deskundig zijn op het gebied van (kwaliteit van) zorg. Dit lid is voorzitter van de Kwaliteitscommissie.
 • Minimaal één lid moet deskundig zijn op het gebied van organisatiekunde en HRM. Dit lid is voorzitter van de Remuneratiecommissie.
 • Minimaal één lid moet beschikken over algemeen bestuurlijke kennis.
 • Minimaal één lid moet deskundig zijn op het gebied van vastgoed.

Iedereen in de Raad van Toezicht heeft zitting in één of twee commissies. De zittingsduur is maximaal twee keer vier jaar.

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op:

 • de realisatie van de doelstellingen van de organisatie en de verbonden rechtspersonen;
 • de wijze waarop de organisatie omgaat met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • de strategie en de risico’s van de activiteiten van de organisatie en verbonden rechtspersonen;
 • het keuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur op basis van de statuten;
 • het beleid om adequate invloed van belanghebbenden te waarborgen;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het kwaliteits- en veiligheidsbeleid;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Over de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur formuleert, realiseert en is eindverantwoordelijk voor het beleid, de strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten. Ze legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Samenstelling en structuur

Rob Jaspers is voorzitter van de Raad van Bestuur en Jochanan Huijser is zorginhoudelijk bestuurder. De Raad van Bestuur leidt het directieteam dat bestaat uit drie zorgdirecteuren (Ambulant, Behandeling & Verblijf en BAS, Ouderen en Jeugd) en drie clusterdirecteuren (Mens & Organisatie, Markt en Bedrijfsvoering). Elke directeur is volledig verantwoordelijk voor het behalen van de (zorg)inhoudelijke, financiële en beleidsmatige doelen van het eigen organisatieonderdeel. Om de doelen te behalen, baseert de directeur zich op het jaarplan en de begroting.

Profielschets leden Raad van Toezicht

Elk lid van de Raad van Toezicht is een generalist die afwegingen kan maken in het belang van de organisatie. Het is een interne taak en een lid vertegenwoordigt de organisatie dus niet naar buiten. Meestal beslaan de werkzaamheden twaalf dagen per jaar, maar in bijzondere omstandigheden kan dit meer zijn. Een nieuw lid volgt in overleg een introductieprogramma en een eventueel aanvullende scholing. Daarnaast onderschrijft elk lid de zeven waarden van de toezichtvisie van de Raad van Toezicht.

Criteria voor alle leden Raad van Toezicht

Van alle leden van de Raad van Toezicht van GGNet vragen we dat hij of zij:

 • oprecht betrokken is bij en affiniteit heeft met onze aard, activiteiten en cultuur;
 • in staat is de hoofdlijnen van ons beleid en onze belangen te beoordelen;
 • een scherp oog heeft voor de risico’s en de kansen die betrekking hebben op onze missie;
 • oog heeft voor de verschillende belangen binnen en buiten onze organisatie;
 • begrip heeft van en gevoel voor de omgevingsfactoren die ons succes bepalen;
 • besluiten kan nemen op basis van rationele overwegingen met gevoel voor verhoudingen;
 • ook door de buitenwereld wordt gezien als iemand die een onafhankelijke positie ten opzichte van de Raad van Bestuur inneemt;
 • kennis heeft van de Nederlandse Corporate Governance Code;
 • in het verleden niet werkzaam bij of verbonden is geweest aan GGNet;
 • en geen deel uitmaakt van een bestuurs- of toezichthoudend college van een organisatie waar GGNet zakelijke belangen heeft.

Alle leden onderschrijven de 7 waarden van onze toezichtvisie

Van alle leden van de Raad van Toezicht vragen wij dat ze de zeven waarden van onze toezichtvisie onderschrijven en zich ernaar gedragen. De zeven waarden zijn:

1 We hanteren een goede balans tussen de verschillende belangen voor ons handelen.

Deze belangen zijn:

 • goede zorg aan patiënten;
 • aandacht voor het belang van familie en naasten;
 • een goede werkomgeving voor de medewerkers in een gezonde organisatie;
 • een organisatie die verbonden is met de omgeving en constructief samenwerkt met belanghebbenden.

2. We stellen bij voorkeur de open dialoog centraal.

Het gaat daarbij in eerste instantie om dialoog met de Raad van Bestuur, maar zeker ook met belanghebbenden. In de dialoog bevragen we en zoeken we naar het verschil in inzicht in plaats van te streven naar consensus.

3. We spreken bij voorkeur niet over de Raad van Bestuur maar met de Raad van Bestuur.

4. We zijn onafhankelijk.

Dat betekent dat we alleen het maatschappelijke belang van GGNet vertegenwoordigen, zoals dat statutair is vastgelegd.

5. We zijn aan te spreken op hoe we invulling geven aan onze functies en rollen.

Daarnaast leggen we hierover actief verantwoording af aan belanghebbenden.

6. We grijpen alle kansen aan om ons verder te ontwikkelen en te bekwamen. We dagen daartoe ook de Raad van Bestuur uit vanuit haar werkgeversrol.

7. We zijn beschikbaar en hebben voldoende tijd om onze werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Als we hieraan niet meer kunnen voldoen, treden we af.

Samenvatting van eisen aan alle leden

Samengevat verlangen we van de leden van de Raad van Toezicht:

 • affiniteit met de aard, doelstelling en functie van onze organisatie;
 • algemene bestuurlijke of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • bestuur met raad en als klankbord bij te staan vanuit een open dialoog en een onbevangen houding;
 • het vermogen om het beleid van onze organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies te geven en toezicht uit te oefenen in teamverband;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een stichting als GGNet stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over aangelegenheden die de Raad van Bestuur voorlegt;
 • voldoende beschikbaarheid;
 • bezonnenheid in oordeel, zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid;
 • onafhankelijkheid van de ondernemingsactiviteiten van onze organisatie en de aan haar gelieerde activiteiten;
 • een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking en communicatie;
 • een lerende houding in samenwerking en professionalisering van het toezicht;
 • (zelf)kritisch vermogen;
 • charisma in persoonlijk gezag en autoriteit;
 • adviesvaardigheden.

Aanvullende functie-eisen voor het nieuwe lid

Naast de functie-eisen die we stellen aan alle leden van onze Raad van Toezicht gelden voor deze functie aanvullende eisen. Van het nieuwe lid verwachten wij op de eerste plaats dat hij of zij deskundig is op het terrein van (kwaliteit) van zorg en de rol van voorzitter van de Kwaliteitscommissie op zich wil nemen. Ook stellen we eisen aan de persoonlijke eigenschappen van het nieuwe lid.

Deskundig op het terrein van (kwaliteit) van zorg

U heeft aantoonbare, relevante ervaring met en een visie op (kwaliteit) van zorg, bij voorkeur binnen de context van een ggz-instelling. (Kwaliteitsbeheer, -innovatie en -monitoring binnen een andere soort zorginstelling kunnen ook bijdragen aan wat wij al op dit dossier hebben bereikt.)

 • U heeft relevante, zorginhoudelijke ervaring: we hebben een sterke voorkeur voor een psychiater.
 • U heeft ervaring met en actueel zicht op alle thema’s die spelen in de zorgsector in het algemeen en in de ggz-sector in het bijzonder.
 • U kent de eisen die gelden voor de governance van een zorgorganisatie.
 • U heeft een proactieve houding in het leiden van discussies over strategie, prestatie, kwaliteit en veiligheid van zorg en verbetering in de context van GGNet.
 • Op grond van uw portefeuille bent u een gerespecteerde gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, voor directeuren, voor adviesorganen zoals de centrale cliëntenraad en de familieraad, en voor de staven zoals de medische staf, de psychologen-staf en de verpleegkundigen-staf.

Persoonlijke eigenschappen

 • U bent maatschappelijk en bestuurlijk breed geïnformeerd.
 • U hebt een eigen, relevant netwerk.
 • U past goed in het team en zorgt voor een goede chemie binnen de Raad van Toezicht en met de Raad van Bestuur.
 • U handelt vanuit integriteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.
 • U hebt strategisch denkvermogen, inlevingsvermogen en leiderschapskwaliteiten.
 • U straalt energie en daadkracht uit.
 • U ontplooit ook ongevraagd initiatieven naar mede-toezichthouders en de Raad van Bestuur.
 • U kunt omgaan met conflicten door de balans te vinden tussen afstand houden, onafhankelijk blijven en u actief laten informeren.
 • U bezit zelfreflectie en kunt op constructieve wijze feedback geven.
 • U hebt een gezond kritische houding.
 • U stelt zich vragend en luisterend op, bent onbevangen en verzamelt actief signalen en informatie om de kwaliteit van het functioneren van de Raad van Toezicht te verhogen.


Locatie

Warnsveld

Vordenseweg 12

Bezoldiging

Het honorarium valt binnen de wettelijke kaders van de WNT en is afhankelijk van de klassenindeling van GGNet.

Procedure

Boyden Global Executive Search ondersteunt GGNet in deze procedure. Bekijk de vacature op werkenbijggnet.nl/raadvantoezicht. Als u geïnteresseerd bent stuurt u voor 1 april 2021 uw CV en een begeleidende brief naar bpilon@boyden.com. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bert Pilon, Partner Boyden op telefoonnummer 020-6611799.

www.ggnet.nl

www.boyden.nl