Wat we doen

De afdeling heeft 21 bedden, waar patiënten met verschillende soorten problematiek worden opgenomen (met name stemming, angst, psychose, persoonlijkheidsproblematiek), verdeeld over drie subgroepen: de ECT-groep, een algemene groep en een resocialisatie groep gericht op toewerken naar ontslag.

Daarnaast is er het expertisecentrum depressie met een depressiepoli en mogelijkheid tot second opinion, is er een deeltijdbehandeling welke drie programma’s kent: het transmurale programma gericht op weer in balans komen, de depressiedeeltijd en de inzichtgevende deeltijd. Ook is er een POP poli en worden er consulten in het ziekenhuis gedaan.

Waar we zitten

Acute zorg Zutphen is gevestigd in het regionaal GGZ centrum (RGC) Zutphen, een apart deel van het Gelre ziekenhuis aan de Den Elterweg 75.

Hoe werken we bij Acute zorg Zutphen

Het uitgangspunt van het klinisch werken is versterken van het vertrouwen in het eigen herstellend vermogen en zelfstandigheid. Om dit te bereiken, wordt er gewerkt aan het versterken van de eigen autonomie en het accepteren van de eigen grenzen. Er wordt multidisciplinair gewerkt om deze doelen te behalen.

Dit doen we door het voeren van individuele gesprekken, begeleiden in het maken van signaleringsplannen en aandacht voor het systeem.

Je draagt bij aan de totstandkoming van het behandelbeleid en het scheppen van voorwaarden voor optimale zorgverlening. Naast psychiatrie hebben we ook aandacht voor somatiek.

Expertisecentrum Depressie

Het Expertisecentrum Depressie richt zich op patiënten met depressieve klachten die op dat moment op de voorgrond staan, acuut zijn en matig tot (zeer) ernstig van aard. Bij veel patiënten is er sprake van een complex beeld vanwege co-morbiditeit. Vaak betreft het recidiverende, chronische of onbegrepen depressieve klachten. Bij een groot deel van de patiënten is er sprake van onderliggende specifieke persoonlijkheidskenmerken die kwetsbaar maken voor recidief.

Zowel diagnostiek als behandeling vindt plaats door klinische, dagklinische of poliklinische behandeling. In principe kan binnen het Expertisecentrum Depressie het gehele protocol voor depressiebehandeling worden uitgevoerd, inclusief (onderhoud of kuur) ECT. Er lopen ook een aantal psychotherapeutische dagprogramma’s gericht op diagnostiek en behandeling van de depressie en de onderliggende (persoonlijkheids)problematiek.

Belangrijk onderdeel van het behandelaanbod zijn de drie deeltijdtrajecten:

  • Transmurale deeltijd: structurering en activering – en soms de opmaat naar intensievere therapie
  • Depressie-deeltijd: focus op het herstellen van de depressie en het verminderen van de kans op terugval
  • Inzichtgevende deeltijd: focus op factoren in de persoonlijkheid die hebben bijgedragen aan de depressie
PVG 230928 GG Net 123

Acute deeltijd

Binnen de unit Acute Zorg Zutphen vinden enkele deeltijdbehandelingen plaats, waaronder een resocialiserende deeltijd en een driedaagse deeltijd voor mensen die voor een langere periode een steunend en structurerend behandelaanbod ontvangen voor hun herstel en behoud van de sociale rollen en taken. Het gaat om patiënten die veelal bekend zijn binnen de FACT-teams van regio Zutphen. Andere deeltijdprogramma’s die aangeboden worden zijn;

  • Transmuraal programma
  • Depressiedeeltijd
  • Inzicht gevende deeltijd

POP poli

Binnen deze poli ontvangen zwangere patiënten behandeling en begeleiding voor de aanwezige psychische kwetsbaarheid in combinatie met de zwangerschap. Dit is een samenwerkingspoli met de afdelingen Gynaecologie en Kindergeneeskunde van het Gelre ziekenhuis in Zutphen en de verloskundigenpraktijken uit de regio.