Wat we doen

GGNet Jong gelooft dat onze investering in jongeren zich uitbetaalt in een gelukkigere en veiligere samenleving. Steeds meer onderzoeken wijzen op de maatschappelijke opbrengsten van goede jeugd ggz, die aantoonbaar leidt tot gunstige statistieken rond schooluitval, criminaliteit, verslaving, arbeidsverzuim, uitkeringen en zorgconsumptie. Samen met patiënt en waar mogelijk met ouders of verzorgers bespreken we wat de jongere wil bereiken in de behandeling. Met andere woorden; we bepalen samen met de patiënt wat het behandeldoel is. Daarbij kijken we vooral naar wat de jongere zelf wil en kan.

We mikken op zoveel mogelijk integrale zorg met andere partijen, want samen lukt het ons beter om actief bij te dragen aan een inclusieve maatschappij, die iedere jongere in staat stelt zijn of haar eigen leven te leiden. We zetten in op goede en passende zorg en hebben aandacht voor de veerkracht van de patiënt, en gaan samen op zoek naar de kortste weg naar herstel.

GG Net Arbeidsmarktcampagne2019 Nina Brontons 072

Waar we zitten

GGNet Jong is werkzaam in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Centraal Gelderland en de Achterhoek. Het zorgaanbod kan per locatie verschillen. We hebben vijf ambulante locaties en acht multidisciplinaire teams in Apeldoorn, Zutphen, Doetinchem, Winterswijk en Zevenaar.

GG Net Arbeidsmarktcampagne2019 Litania Nahr 075

Hoe we werken

GGNet Jong werkt multidisciplinair, dat betekent dat verschillende hulpverleners worden betrokken bij de behandeling. We bieden de volgende vormen van behandeling en begeleiding:

  • Diagnostiek
  • Behandeling in een groep: groepsgesprekken, zowel voor kinderen, jongeren als ouders.
  • Deeltijd behandeling van 2 dagen per week voor jongeren van 16 jaar en ouder
  • Individuele behandeling: gesprekken, spel of beweging.
  • Begeleiding van ouder(s) en/of gezinnen.
  • Ondersteuning of behandeling met medicijnen.
  • Thuisbegeleiding voor het gezin.

We werken vanuit ontwikkelingsgerichte en systemische perspectief met oog voor de veerkracht van de patiënt. Onze stijl kenmerkt zicht door:

  • het toegankelijk zijn voor patiënt en ketenpartners,
  • het bieden van innovatieve zorg waarbij we een transdiagnostisch denkkader hanteren,
  • het bieden van zorg op maat, waarbij we flexibel kunnen op- en afschalen in intensiteit van zorg.

We werken samen, met de patiënt en zijn/haar belangrijke naasten, met andere zorgeenheden binnen GGNet en met netwerkpartners en hanteren shared decision making. We betrekken graag belangrijke naasten bij de behandeling en hebben we oog voor het belang van de sociale context waarbinnen de patiënt zich begeeft. In de samenwerking stellen we ons transparant en toegankelijk op en zijn we een betrouwbare gesprekspartner.

Vacatures